آشنایی با اولیه با زبان المانی

بلیندا

برنامه نویس JS
آشنایی با اولیه با زبان المانی

مسیح

کارگردان خلاق
آشنایی با اولیه با زبان المانی

روبرت

مدیر اداره
آشنایی با اولیه با زبان المانی

تونی

مدیر پشتیبانی
آشنایی با اولیه با زبان المانی

جاناتان

طراح
آشنایی با اولیه با زبان المانی

جان دو

برنامه نویس
آشنایی با اولیه با زبان المانی

جین نگوین

کپی رایتر
آشنایی با اولیه با زبان المانی

ریکا فیکر

بنیانگذاران
مشاوره رایگان