مکالمات تلفنی

 

المللی در محیط های کاری از جمله مشاغل بازرگانی قرار دارند. این دوره با آموزش تخصصی مکالمه تلفنی و نیز با ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس هنگام ارتباطات تلفنی، تسلط شما را برای ایجاد مکالمات موثر تلفنی افزایش می دهد.

 
مشاوره رایگان