پیش بارگذار ادومال

فرم پیشنهادات و انتقادات – ارتباط با مدیرعامل

فرم پیشنهاد و انتقاد واحد های آموزشی سیتاک (ارتباط با مدیر عامل)

این اطمینان را به شما می دهیم که تمام نظرات شما خوانده میشود و در صورت لزوم پیگیری به عمل می آید.

لطفاً آنچه که در ذهن دارید را به ما اطلاع دهید. آیا پیشنهاد و یا انتقادی از ما دارید؟ مطرح کنید.(حداکثر 138 کاراکتر)